مدل خمره ای کمر باریک

مشخصات

class
col-md-4

تصاویر

مدل خمره ای کمر باریک

چراغ مدل خمره ای کمر باریک